داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

آردن هرباسنس
سرم تقویت کننده ابرو حاوى عصاره هاى گیاهى هرباسنس

سرم تقویت کننده ابرو حاوى عصاره هاى گیاهى هرباسنس

افزایش ضخامت و کاهش ریزش ابرو

افزایش استحکام و تقویت موهاى کوتاه و باریک ابرو

تسریع رویش مجدد موهاى ابرو

قابلیت استفاده آسان بدون ایجاد اثر چربی بر پوست